Tiltak og tjenester for barn og unge i kommunen

Helsestasjonen

Helsestasjonstjenesten i Vegårshei er en del av kommunehelsetjenesten, og utfører planmessig helsefremmende og forebyggende helsearbeid mot barn og ungdom som bor eller oppholder seg i kommunen. Helsestasjonstjenesten er et lovpålagt tilbud til frivillig bruk.

Formål med tjenesten
Målsettingen med helsestasjonen for barn fra 0 til 5 år er å forebygge medfødte og erverva sykdommer.

Helsestasjonen har i hovedsak disse tilbudene:

 • Svangerskapsomsorg ved jordmor
 • Hjemmebesøk til familier med nyfødt barn
 • Konsultasjoner på helsestasjonen for barnet, jevnlig til barnet er 15 mnd
 • Tilbud om vaksinasjon
 • Konsultasjon hos helsesykepleier og lege ved 2-års alder
 • Konsultasjon hos helsesykepleier og lege ved 4-års alder
 • Utleie av brystpumpe, enuresisapparat (alarmapparat sengevæting)

 

Tilgjengelig: Virkedager

Sted: Helsehuset

Helsesykepleier Bjørg Lia, tlf 93 08 29 28

Jordmor Vigdis Moripen, 95 00 25 97

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er et tilbud som er tilgjengelig på skolen alle dager.  Elever og deres foreldre kan kontakte skolehelsetjenesten direkte.

Skolehelsetjenesten er et tilbud til skoleelever under 20 år. En kan få råd/ veiledning, samtale og få utført helseundersøkelser og vaksinasjoner. Skolehelsetjenesten har også som oppgave å fremme et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene.

I skolehelsetjenesten kan du snakke med helsesykepleier om ulike ting som du er opptatt av.

Tilbudet  er gratis for ungdom opp til 20 år. HUSK: Vi har taushetsplikt!

Eksempler på emner som du kan ta opp:

 • Spørsmål om kroppen
 • Hudproblemer
 • Problem på skolen
 • Du kjenner deg trist og ensom
 • Parforhold
 • Seksualitet generelt
 • Homofili
 • Rus og rusmisbruk
 • Røyking
 • Graviditet
 • Menstruasjonen
 • Slanking og spisevansker
 • Psykiske problemer
 • Vonde opplevelser, som for eksempel seksuelt misbruk, vold/sykdom i familien

Kontaktinfo

Sykepleier: Anette Fidje Bergan. Telefon: 48 10 15 66

Tilgjengelig: Alle virkedager mellom kl. 09 og 15

Sted: Skolehelsetjenesten er i den gamle ungdomskolen ved administrasjonen. Kom innom eller avtal tid på telefon/sms.

Barnevernet

Barneverntjenesten Øst i Agder er en interkommunal tjeneste for Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Åmli og Vegårshei.

Vi kan nås på telefonnummer 47 99 33 33.

Vi holder til på Brokelandsheia i Gjerstad. Leder for tjenesten er Knut Hagen.

Mail: knut.hagen@gjerstad.kommune.no

Tlf.: 90 54 73 48.

 

Bekymringsmelding:

Er man bekymret for et barn eller en ungdom, skal barnevernet kontaktes. Barn og ungdom kan selv ta kontakt med oss. Man kan ringe, møte opp personlig, eller sende e-post eller brev. Privatpersoner kan velge å være anonyme. Barneverntjenesten ønsker likevel helst at melder oppgir navn, fordi det gir saken mer troverdighet.

Link til skjema for bekymringsmelding: Bekymringsmelding | Barnevernvakten

Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 (gratis) Åpen når barnevernet sin vakttelefon er stengt, dvs. ukedager 14.00 – 08.00 og 24 timer helger og helgedager.

SLT

SLT er en Samordningsmodell for Lokale, forebyggende Tiltak mot rus og kriminalitet.

Det er godt å vokse opp i Vegårshei kommune. Arbeid for barn og unge krever målrettet, helhetlig innsats over tid. Tidlig innsats og godt tverrfaglig samarbeid er avgjørende for å lykkes.

SLT (Samordningsmodell for Lokale, forebyggende Tiltak mot rus og kriminalitet) skal være med å sikre at de ressursene som allerede finnes hos kommunen og politiet, blir mer samkjørte og målrettede. SLT arbeidet inngår som en del av den helhetlig satsingen på barn og unge i Vegårshei kommune, med hovedvekt på 12 – 18 år og deres foreldre, samt unge voksne i alderen 18-20 år: Alle ungdommer, ungdommer med risiko for å utvikle vansker/har begynnende vansker og ungdommer med behov for særskilte tiltak.

Mål for SLT-arbeidet:

Forebygge rus og kriminalitet blant ungdom i Vegårshei kommune.

Koordinere kunnskap og ressurser i et forpliktende samarbeid mellom politi, kommune og frivillige aktører. Det innebærer:

 • Samordne det rus – og kriminalitetsforebyggende arbeidet
 • Ha best mulig oversikt over ungdomsmiljøet i Vegårshei kommune
 • Iverksette tiltak rettet mot enkeltpersoner og/eller grupper.

Hvem er med i SLT arbeidsgruppe på Vegårshei?

Rektor Vegårshei skole

Kontaktperson for barneverntjenesten Øst i Agder

Politikontakt for Vegårshei

SLT koordinator

 

Kontaktinfo

SLT koordinator Anette Fidje Bergan telefon 48101566

Tilgjengelig: Alle virkedager

Sted: Vegårshei skole

 

 

Politikontakt

Politikontaktens hovedoppgave er forebyggende arbeid rettet mot barn og unge. Det skal være lav terskel for å ta kontakt med kommunene sin politikontakt, både for ungdom, foresatte, ansatte og andre. Han kan ringes direkte og stiller gjerne opp til samtaler og samarbeid.

 

Politikontaktens faste oppgaver rettet mot barn og unge i Vegårshei kommune

  • «Delbart» gjennomføres årlig i 8. trinn
  • Informasjon 10. trinn om aktuelle tema som rus, trafikk, tyveri, inkludert foreldremøte
  • Delta på «Kjærlighet og grenser» i 7. trinn med rusinformasjon
  • Kontakt med skolen
  • Besøk hos «femmere» i barnehagen
  • Årlig kontakt med fritidsklubbene NiTo og Villheiha
  • Gjennomføre bekymringssamtale med ungdom og foresatte
  • Delta i SLT arbeidsgruppe
  • Delta i politiråd

Kontaktinfo

Politikontakt Odd Arvid Bjørnbakk, telefon 97961935

Tilgjengelig: Alle virkedager

Sted: Har ikke fast kontor på Vegårshei, men låner kontor ved behov for samtaler.

 

Ressursteam for barnehagene

 

Ressursteam for barn i barnehagealder tilbyr tverrfaglig drøftingsmøter til barnehager, ev. andre ansatte som møter barn i aktuell alder.

Det kan drøftes barn det er knyttet uro/ bekymring til.

Faste medlemmer i teamet er:

 

 • PPT
 • Barneverntjenesten
 • Helsesykepleier
 • Fysioterapeut
 • Spesialpedagog
 • Andre kan delta ved behov

Teamet har fokus på tidlig innsats og forebyggende tiltak. Målet er at barn i barnehagealder skal få rask og effektiv hjelp og støtte når det er behov for det.

Barnehagen ev. andre ansatte, kan med samtykke fra barnets foresatte melde inn saker til drøfting.

Før en sak meldes til drøfting i ressursteam, skal barnehagen eller den som står som melder, ha gjennomført urosamtale på nivå 0 i BTI veilederen.  Det vil si at det er samarbeidet aktivt med barn og / eller foresatte for å finne en løsning. Barnets foresatte oppfordres alltid til å delta i drøftingsmøte.

Drøftingen skal bidra til at ansatte og foresatte får faglig veiledning og støtte i det videre arbeidet. Det er et krav at saker skal drøftes i tverrfaglig ressursteam før det blir sendt en henvises til PPT ( pedagogisk psykologisk tjeneste).

 

 

 

Kontaktinfo

Spesialpedagog

Tone Fidje Gryting

Telefon: 95 87 02 46

tone.fidje.gryting@vegarshei.kommune.no

 

 

 

Ressursteam for skolen

Tverrfaglig ressursteam for skole tilbyr tverrfaglig drøftingsmøter for barn det er knyttet uro/ bekymring til.

Faste medlemmer i teamet er:

 • PPT
 • Barneverntjenesten
 • Sykepleier i skolehelsetjenesten
 • Fysioterapeut
 • Rådgiver
 • Sosiallærer
 • Spes.ped.koordinator
 • Rektor
 • Andre kan delta ved behov

Teamet har fokus på tidlig innsats og forebyggende tiltak. Målet er at eleven skal få rask og effektiv hjelp og støtte når det er behov for det.

Det innhentes samtykke fra foreldre i forkant av møtet hvis foreldre/barn ikke selv kan delta.

Kontaktinfo

Spes.ped.koordinator: Gro Wiker Naas

Telefon: 37 16 86 00/95 24 39 89

Mail: gro.wiker.naas@vegarshei.kommune.no

 

 

PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste)

PPT er en interkommunal tjeneste for Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Tvedestrand, med Risør som vertskommune.

PPT skal hjelpe barn, unge og voksne med særlige behov gjennom hele utdanningsløpet.

PPT utreder, vurderer rett/ikke rett til spesialundervisning og gir råd og veiledning knyttet til læring og utvikling. Hensikten er at alle skal få et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud.

PPT hjelper også barnehager og skoler med å legge til rette for barn og elever med særskilte behov. PPT har taushetsplikt.

Kontaktinfo:

Telefon: 37 14 96 82